ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА НА САЙТА WWW.KANTORABALANS.COM

Приемане и съгласие

Приемането на настоящите условия и правила са задължителни, за да можете да използвате услугите на интернет страницата www.kantorabalans.com (наричана за краткост Сайт). Те уреждат взаимоотношенията между “Баланс 09” ЕООД, наричан по-долу „счетовдона кантора“ и Вас, наричан по-долу Потребител. Приемането им представлява сключване на договор между тези две страни, на базата на който имате правото да разгледате и да се възползвате от услугите предлагани на Сайта. Сайтът може да бъде разглеждан от Потребителите свободно без да е необходима регистрация.
Чрез посещаването на сайта потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електнонния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите общи условия приема ги изцяло и се задължава да ги спазва безусловно.

Поверителност на личните данни

Фирма “Баланс 09” ЕООД защитава личните данни на Потребителите, предоставени при попълване на електронните форми за контакт, съгласно Закона за защита на личните данни. Счетоводната кантора може да използва личните данни единствено и само с цел обслужване на потребителите. Предоставяне на личните данни е възможно само, когато е изискана информация от държавни органи и лица, оправомощени със закон. При желание на Потребителя цялата информация, може да бъде изтрита от базата данни.

Ограничаване на отговорността

Счетоводната кантора не носи отговорност за последствия и евентуални вреди, които са в резултат от непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други причини за достъпа, използването или невъзможността за достъп до Сайта. В случай на преодоляване на мерките за сигурност и последваща загуба или разпространение на информация, достъп или ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия счетоводната кантора не носи отговорност. Счетоводната кантора не носи отговорност за вредите и последствията, в случай на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за потребителя. При съмнения за злоупотреба с информацията предоставена при попълване на формуляра за контакт Потребителя трябва веднага да подаде сигнал на счетоводната кантора.

Всички текстове или части от текст, както и изображения в този сайт са притежание на “Баланс 09” ООД и са защитени от Закона за авторското право.