Както Ви обещах в началото ще Ви спестя подробните характеристики на предлаганите от нас услуги, но за тези които откриват за пръв път своя фирма, както и за по-любопитните и професионално ориентирани клиенти давам следната информация за нашите услуги:

Счетоводни услуги

А. ЗА КЛИЕНТИ СЪС СКЛЮЧЕН ДОГОВОР СЪС СЧЕТОВОДНАТА КЪЩА
 • Текущо абонаментно обслужване – съдържа пълен набор от задължителните счетоводни операции, водене на регистри, изготвяне и подаване на отчети и справки към НАП, НОИ, НСИ, БАНКИ, както и за нуждите на управленския персонал на фирмата.
 • Годишно приключване – изготвяне на всички отчетни форми и декларирането им в законоустановените срокове.
 • Изготвяне на цялостен годишен счетоводен архив.
 • Изготвяне на счетоводна политика на фирмата съобразно нейната дейност.
 • Разработване на индивидуален сметкоплан.
 • Начисляване на амортизационните отчисления на ДМА.
 • Изчисляване на текущия и периодичен финансов резултат.
Б. ЗА КЛИЕНТИ БЕЗ ДОГОВОР СЪС СЧЕТОВОДНАТА КЪЩА
 • Изготвяне на годишен финансов отчет – Баланс, Отчет за приходите и разходите, отчет за паричния поток, отчет за дълготрайните активи, отчет за капитала.
 • Изготвяне на статистически отчети и предаването им в НСИ.
 • Изготвяне на Годишната данъчна декларация.
 • Изготвяне на УП-2 и УП-3 след предоставяне на необходимите документи.

Независим финансов одит

 • Одит от експерт-счетоводител – за дружества подлежащи на ежегоден финансов одит.
 • Вътрешно фирмен одит – анализ на всичко, което се случва във Вашето счетоводство с необходимите препоръки за корекции на допуснатите грешки.

Услуги по трудово-правно обслужване на персонала

 • Създаване и поддържане на архив (трудови досиета) за персонала.
 • Дейности по назначаване и освобождаване на персонала.
 • Изготвяне на ведомости за работна заплата на персонала и подаване на свързаните с тях декларации, служебни бележки и удостоверения в НАП, НОИ и Инспекцията по труда.
 • Изготвяне на платежни документи за внасяне на дължимите осигуровки и данъци.
 • Обработка на болнични листове.
 • Водене на регистри за болнични листове.
 • Изготвяне на заповеди за ползван платен и неплатен отпуск
 • Издаване на служебни бележки по искане на персонала.
 • Изчисляване на обезщетения при освобождаване на персонала.
 • Изготвяне на длъжностни характеристики съвместно със собственика или управителя на фирмата.
 • Изготвяне на образци за пенсиониране.
 • Изготвяне на вътрешни правила за формиране на работната заплата съвместно със собственика или управителя на фирмата.
 • Даване на консултации и съвети относно настъпили промени в социалното, здравното, пенсионното и трудовото законодателство.
 • При промени на осигурителната тежест извършваме актуализиране на работните заплати.
 • Изготвяне на правилник за вътрешният трудов ред съвместно със собственика или управителя на фирмата.
 • Посредничество със служба по трудова медицина.
 • Съдействие при проверки от службите на Инспекция по труда.

Административно-правни услуги

 • Регистрация на фирми.
 • Пререгистрация на фирми.
 • Промяна на обстоятелства във фирмената регистрация (име, седалище, адрес, управление, капитал)
 • Прехвърляне на дружествени дялове.
 • Заявяване и получаване на актуално състояние от Търговския регистър.
 • Изработка на фирмен печат след съгласуване на проекта със собствениците на фирмата.
 • Изготвяне на договори за услуги, за наем и пр. съвместно със собствениците на фирмата.
 • Изготвяне на документи за банков кредит.
 • Обжалване на съставени актове и наказателни постановления.

Данъчни услуги

 • Представителство пред НАП и НОИ при извършвани ревизии и проверки.
 • Консултации относно:
  – планирането на данъчни разходи;
  – оптимизиране на дължимите данъци при строго спазване на действащото         законодателство;
  – прилагането на действащите спогодби за избягване на двойното данъчно облагане;
  – При обжалване на актове пред НАП и НОИ;
 • Заявяване и получаване на документи за наличие/липса на данъчни задължения.
 • Регистрация / дерегистрация по ЗДДС.

Консултантски услуги

 •  Консултации при стартиране на нов бизнес.
  • Консултации относно развитието на бизнеса.
  • Консултации относно оптимизиране на разходите за данъци, осигуровки и легални начини за намаляването им.
  • Консултации относно данъчните ефекти от едно или друго управленско решение.

  Консултации относно регистрацията на бизнеса Ви по ЗДДС

Пишете ни