Определянето на цената на нашите услуги няма да стане нито по телефона, нито по имейла, нито по някакви таблици в сайта, защото това е несериозно.

        Преди да получите оферта за нашата цена трябва:

             *  Да проведем лична среща между нас, на която детайлно да изясним всичко важно за дейността на Вашата фирма;
             *  Да се запозная с Вашата счетоводна документация (може и на място при Вас);
             *  Взаимно да се преценим можем ли да си имаме доверие.

            Ако условията са приемливи и за двете страни, чак тогава ще пристъпим към реално договаряне.

            При определянето на цените за нашите услуги подхождаме индивидуално към всеки клиент.

1. Цените за текущи счетоводни и трудово-правни услуги по договор се обуславят от следните критерии:

1.1. Каква е правната форма на фирмата.

1.2. Каква е сферата на дейност.

1.3. Наличие на външнотърговски сделки и къде (европейски съюз, извън него).

1.4. Наличие на складово стопанство.

1.5. Брой на касови апарати.

1.6. Има ли регистрация по ЗДДС.

1.7. Има ли регистрация по ЗА (Закона за акцизите).

1.8. Вида и броя на дейностите.

1.9. Средно месечен брой на документооборота.

1.10. Брой на персонала подлежащ на осигуряване.

1.10. Брой на персонала подлежащ на осигуряване.

1.11. Брой и вид на банковите сметки.

1.12. Има ли кредити – брой и вид.

1.13. Има ли лизингови договори – брой и вид.

1.14. Какъв е обема на номенклатурите на ДМА (дълготрайните материални активи) и КМА  (краткотрайните материални активи).

1.15. Брой на обектите за осъществяване на дейността (търговски, производствени и др.).

1.16. Подлежи ли фирмата на независим финансов одит.

1.17. Има ли транспортни средства и отчита ли се гориво с пътни листи.

1.18. Отчитат ли се командировки на служителите.

1.19. Има ли лице на място във фирмата, което да подготвя първично документите.

2. Цени за допълнителните услуги (административни, юридически, консултантски, независим финансов одит и др.)

            Тези услуги се извършват по индивидуално договаряне в зависимост от: сложността, срока, обема и вида на специалистите, които ги извършват (на счетоводната къща или привлечени отвън).

            Уважаеми бизнесмени, цената която бихте платили за нашите услуги ще бъде максимално точно определена, защото заедно ще анализираме характера и обема на Вашата дейност. Договорената с нас месечна цена включва всички наши задължения към момента на подписване на договора. Ако в бъдещи периоди настъпят значителни промени в дейността на фирмата и в броя на персонала водещи до намаляване или увеличаване работата на счетоводната къща, цената подлежи на предоговаряне.

            Бих желала да знаете, че платената от Вас цена за нашите услуги ще бъде компенсирана многократно от спестените глоби и санкции и ще Ви донесе нови желани печалби.